Jedna z mądrości głosi, że nieznajomość prawa szkodzi i nadal jest to jak najbardziej aktualne. Często zbytnio nie zastanawiamy się nad swoimi działaniami oraz nie poddajemy ich analizie pod kątem zgodności bądź niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zapominajmy również, że za przestępstwa mogą zostać uznane nie tylko te działania, które podejmujemy w naszym życiu prywatnym, ale również te, które wynikają z naszej działalności zawodowej. Chodzi tu o przestępstwa skarbowe, których najczęściej dopuszczają się przedsiębiorcy. Z ustawy Kodeks karny skarbowy możemy wyłonić konkretne czyny, które Ustawodawca zdefiniował jako przestępstwa. Co więcej, kara orzeczona w oparciu o przepisy K.K.S. bywa niejednokrotnie równie dotkliwa jak kary orzekane za przestępstwa zdefiniowane w Kodeksie karnym.

Prawne karne jest rozległą gałęzią prawa, która definiuje pojęcie przestępstwa, opisuje jakie działania uznawane są za czyny zabronione, a także konsekwencje jakie grożą sprawcy w następstwie ich popełnienia. Jeżeli potrzebujemy pomocy z zakresu prawa karnego, wystarczy wpisać w wyszukiwarce frazę adwokat sprawy karne warszawa kancelaria adwokacka.  Otrzymamy wówczas nie tylko wiele wyników z ofertami pomocy prawnej, a również z najważniejszymi informacjami z tego zakresu.

Istnieje wiele metod podziału Prawa karnego, jednak najprostszą z nich jest podział na prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze.

 

Prawo karne materialne jest najistotniejszym elementem prawa karnego. To właśnie przepisy materialne określają cel i zasady prawa karnego, definiują pojęcie przestępstwa, określają metody jego popełnienia, charakteryzują czyny jakie Ustawodawca uznał za przestępstwo, a także określają rodzaje kar, jakie mogą zostać za dane przestępstwo wymierzone. Przepisy prawa karnego materialnego znaleźć możemy nie tylko w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym czy Kodeksie wykroczeń, ale również w innych aktach prawnych takich jak np. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa Prawo farmaceutyczne czy ustawa o ochronie danych osobowych.

Prawo karne procesowe jest z kolei najbardziej rozbudowanym elementem prawa karnego. Jest to zespół norm, który reguluje cały proces karny, tj. od momentu popełnienia przestępstwa przez sprawcę do chwili wydania prawomocnego wyroku. Prawo karne procesowe charakteryzuje zatem szczegółowo każdy z etapów postępowania karnego, określa jakie czynności wykonywane są na każdym z nich oraz jakie prawa i obowiązki mają Strony biorące udział w tym postępowaniu.

Prawo karne wykonawcze opisuje natomiast sposób wykonywania przez skazanego kary w sytuacji, jeśli zostanie ona wobec niego orzeczona. Zatem to w przepisach wykonawczych znajdziemy informacje na temat rodzajów Zakładów Karnych funkcjonujących w Polsce oraz jakie obowiązki nakładane są na osadzonych i jakie prawa im przysługują. Dowiemy się z nich również, jakie warunki muszą zostać spełnione by uzyskać przedterminowe zwolnienie z Zakładu Karnego, lub odbyć orzeczoną karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Postępowanie karne krok po kroku.

 

Celem postępowania karnego jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Jeżeli zatem popełniliśmy czyn, który może zostać uznany za przestępstwo lub wykroczenie i zostało to zgłoszone organom ścigania, lub przez nie ujawnione, to wszczynane jest wobec nas wszczynane postępowanie karne, które regulowane jest przez przepisy prawa procesowego. Postępowanie karne dzieli się na dwa etapy w zależności od tego, kto je prowadzi. Pierwszym z nich jest postępowanie przygotowawcze, które prowadzą tzw. organy ścigania. Z reguły są to Policja i Prokurator, ale w niektórych przypadkach postępowanie przygotowawcze prowadzić może także i inny organ, jak np. Urząd Skarbowy. Na tym etapie możemy występować w charakterze pokrzywdzonego, żeli staliśmy się ofiarą przestępstwa, lub jeżeli postawiono nam zarzut, w charakterze podejrzanego. Postępowanie przygotowawcze jest w zasadzie najważniejszym etapem postępowania karnego. To właśnie w jego trakcie organy ścigania gromadzą dowody, przesłuchują świadków oraz przeprowadzają różnego rodzaju ekspertyzy. W zależności od skomplikowania sprawy postępowanie przygotowawcze może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Etap ten może zakończyć się na trzy sposoby, tj. wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem postępowania karnego, lub odmową jego wszczęcia. W sytuacji w której doszło do złożenia aktu oskarżenia, postępowanie karne przechodzi w etap postępowania karnego, którym kieruje sąd. Na tym etapie występujemy w charakterze pokrzywdzonego, ewentualnie oskarżyciela posiłkowego, lub oskarżonego jeżeli to przeciwko nam został skierowany akt oskarżenia. Postępowanie sądowe służy do przeprowadzenia zgromadzonych na wcześniejszym etapie dowodów oraz do oceny ich wiarygodności. Z reguły etap ten kończy się wydaniem wyroku w którym dochodzi do skazania lub uniewinnienia oskarżonego, jednak w niektórych przypadkach sąd zamiast wyroku może wydać postanowienie w którym umorzy postępowanie karne w całości lub w części.

Jeżeli zatem staliśmy się ofiarą przestępstwa, postawiono nam zarzut jego popełnienia lub otrzymaliśmy wezwanie do stawiennictwa w celu przesłuchania nie możemy zwlekać. Najlepiej od razu wpisać w wyszukiwarce frazę adwokat karnista warszawa kancelaria adwokacka by uzyskać profesjonalną pomoc. Jak bowiem wspomniano postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, i to właśnie w jego trakcie pomoc adwokata może okazać się najbardziej efektywna.