HONORARIUM

Wysokość wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną ustalana jest zawsze indywidualnie. MASZ PYTANIA? NAPISZ

Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać. - John Grisham

Profesjonalne usługi i konkurencyjne ceny
Zgodnie ze standardami pracy Kancelarii, przed przystąpieniem do sprawy dokonywana jest szczegółowa analiza okoliczności faktycznych konkretnego przypadku oraz przepisów prawa. Następnie na tej podstawie udzielana jest Klientowi rekomendacja, co do możliwości prawnego działania.
Ostatecznie cena za udzieloną pomoc uzgadniana jest zawsze z Klientem przed przystąpieniem do sprawy, tak aby, np. potrzeba uiszczenia dodatkowych kosztów
„nie zaskoczyły” go na późniejszym etapie prowadzenia jego sprawy.
Umowa z Klientem - zgodnie z zasadami transparentności - jednoznacznie wskazuje, jakie są koszty wynagrodzenia Kancelarii i przesądza o zakresie zaangażowania adwokata.
Kancelaria oferuje różne możliwości ukształtowania wynagrodzenia w zależności od potrzeb konkretnego Klienta, do którego należy wybór jednego z niżej wskazanych sposobów rozliczenia.
◆ Wynagrodzenie ryczałtowe
za pomoc prawną w konkretnym postępowaniu sądowym – w ramach wynagrodzenia Kancelaria proponuje prowadzenie sprawy za określoną z góry kwotę, która zasadniczo nie powinna ulec podwyższeniu; w postępowaniu sądowym może dojść do wielu nieprzewidywalnych „wydarzeń”, które mogą wpłynąć na długość sprawy i zwiększyć nakład pracy adwokata. Wynagrodzenie ustalone wg tych zasad zabezpiecza Klienta (strony postępowania sądowego), który z góry wie, ile będzie musiał zapłacić za usługi prawne adwokata.
◆ Wynagrodzenie godzinowe
w ramach wynagrodzenia godzinowego Kancelaria proponuje świadczenie usług będących przedmiotem oferty, w zamian za wynagrodzenie za każdą godzinę pracy prawnika, której wysokość jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość ta zależy bowiem od kilku czynników, w tym przede wszystkim od specyfiki prowadzonej działalności/rodzaju sprawy. Wykaz godzin wraz z podaniem przedmiotu zlecenia oraz czasu poświęconego na jego realizację stanowi załącznik do każdej faktury VAT.
◆ Wynagrodzenie za dokonane konkretnej czynności
w przypadku systemu wynagradzania za konkretne zlecenie, Kancelaria dokonuje indywidualnej wyceny sprawy, za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, umowy, reprezentację na rozprawie sądowej, analizę dokumentów zgromadzonych w postępowaniu procesowym.